Detail hesla - Poruchy vaskularizace varlete

Poruchy vaskularizace varleteSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Poruchy vaskularizace mužských zárodečných žláz jsou poměrně častou příčinou subfertility. Postižena může být i endokrinní funkce varlat.

Varikokéla

Varikokéla je abnormální rozšíření, prodloužení a vinutí žil, které tvoří plexus pampiniformis. Postihuje podle různých autorů v 78 až 93 % případů levou stranu, v 1 až 7 % je pravostranná a ve 2 až 20 % bývá oboustranná. Varle na postižené straně je menší. Při histologickém vyšetření varlat zpravidla nacházíme obraz atrofie. Postiženy jsou zejména semenotvorné kanálky, Leydigovy buňky mají někdy tendenci k hyper­plazii. Častá je oligozoospermie, je snížena motilita spermií a zvětšen počet abnormálních forem. Plodnost a někdy i sexuální aktivita jsou sníženy, objevují se koitální dysfunkce od lehce zhoršené erektivity až po úplnou impotenci. V typických případech jsou dispozice k varikokéle vrozeny, ale stav může být i druhotným následkem patologických dějů v retroperitoneu.

Incidence v mužské populaci je značná, podle různých autorů 4 až 22 % s průměrem 15 %. Podle velikosti postižení se rozlišují čtyři podskupiny: velká varikokéla je patrná již při pohledu, u střední varikokély odpovídá velikost konvolutu zhruba až do velikosti varlete, malá varikokéla má nevýrazné žilní zmnožení, které můžeme zpravidla odkrýt jen při vyšetřování pacienta vstoje (kdy se varikokéla naplňuje krví a je klinicky více zřejmá, zatímco v poloze vleže je varikokéla téměř vyprázděna a může uniknout pozornosti), někdy až při Valsalvově manévru. Subklinická varikokéla nemá palpačně prokazatelnou dilataci žilního plexu, ale lze zjistit funkční nedostatečnost s refluxem proka­zatelným retrográdní venografií, sonograficky a nepřímo skrotální termografií. V praxi je základním zobrazovacím vyšetřením echografie šourku, jejímž hlavním cílem je odlišit jiné příčiny zduření v této lokalizaci.

Na velikosti varikokély není závislý stupeň infertility.

Je známou andrologickou zkušeností, že u pacientů s varikokélou je pro posouzení kvality spermiogeneze důležitější vyhodnocení konzistence varlat (odrážející stupeň jejich atrofie) než jejich velikosti. Histopatologický obraz u mužů s varikokélou není jednotný, ani pro tuto poruchu typický. Častým nálezem je zástava zrání zárodečného epitelu a předčasné uvolňování nezralých germinativních buněk do lumina kanálků.

Názory na léčbu varikokély nejsou jednotné. Je-li cílem dosažení plodnosti, dává se přednost léčbě chirurgické (při laparoskoppii či otevřenou cestou) před konzervativní (hCG). Vzhledem k tomu, že úprava spermatogeneze po chirurgickém zásahu je obvykle pouze dočasná (a to i při pokračující stimulaci choriogonadotropinem), je vhodné provést následně po operaci kryokonzervaci spermatu.

Andropauza (Hypogonadismus s pozdním nástupem, PADAM /partial androgen deficienci of aging men/, ADAM, androgen deficiency of aging men)

Funkce Leydigových buněk s věkem postupně klesá a v důsledku toho postupně klesá, a to zhruba již od 35. roku věku, hladina celkového, biodisponibilního i volného testosteronu. S postupujícím věkem dochází též k oslabení cirkadiánního rytmu testosteronu a ke vzestupu plazmatických hladin sex hormon-binding globulinu (SHBG). Paralelně též nastává mírný vzestup plazmatických hladin LH, vyvolaný pravděpodobně zpětnovazebně, v důsledku klesajícího počtu funkčních Leydigových buněk.

Vzhledem k tomu, že pokles pohlavních hormonů je u mužů, na rozdíl od žen, velmi postupný (hladiny volného i celkového testosteronu klesají v průměru o 1,2 až 1,5 % za rok), nelze hovořit o mužské andropauze, coby paralele ženské menopauzy. Navíc, pokles hladin androgenů u muže v průběhu stárnutí nepostihuje všechny muže a jen zřídka dosahuje stupně srovnatelného se stavem po kastraci. Vzhledem k těmto skutečnostem se pro vyjádření měnící se saturace androgeny u muže v průběhu stárnutí v současnosti užívá termín hypogonadismus s pozdním nástupem.

Změny v charakteru a stupni sekrece testosteronu v průběhu stárnutí jsou provázeny snížením počtu i snížením stupně nočních a ranních erekcí, a to i u mužů, kteří neudávají snížení schopnosti dosáhnout a udržet erekci v průběhu pohlavního styku, ani jinou alteraci jejich pohlavního života.

Dále je s postupujícím věkem popisováno snížení objemu ejakulátu, pokles denní produkce spermií, pokles pohyblivosti spermií a zvýšení počtu abnormálních forem. Také hladiny inhibinu B klesají s věkem. Avšak přes tento vývoj zůstávají parametry spermatogeneze u většiny mužů uvnitř referenčních rozmezí platných pro mladého fertilního muže. Zdá se, že určitou roli v průběhu stárnutí hraje i ztráta synchronizace pulzů a vzájemné souhry všech hypotalamických a hypofyzárních působků.

Pokles testosteronu v průběhu stárnutí s sebou přináší řadu negativních důsledků pro zdraví muže, a to jak v oblasti sexuálního života, tak pokud jde o celkový pocit životní energie a pokud jde o složení těla. Přehled důsledků deficitu androgenů u stárnoucího muže je uveden v tab. 1 u hesla Hypogonadismus mužský.

Vzhledem k negativním účinkům deficitu androgenů u muže v průběhu stárnutí dostala se do popředí současného zájmu otázka substituční léčby androgeny ve stáří a jejích rizik, je-li podávána krátkodobě či dlouhodobě (doživotně).

Substituční léčba mužského hypogonadismu s pozdním nástupem je indikována výhradně tehdy, je-li vyloučena jiná příčina androgenního deficitu a je-li prokázán pokles testosteronémie pod uznanou arbitrární mez, což je 3,8 nmol/l (1,09 ng/ml) pro biodisponibilní testosteron, 0,25 nmol/l (75 pg/ml) pro volný testosteron a 11 nmol/l (3,2 ng/ml) pro celkový testosteron. Před zahájením substituční léčby androgeny je třeba ověřit, zda se na poruchách erekce nepodílejí iatrogenní faktory, zejména antihypertenziva (zvláště diuretika) a fibráty. Při léčbě je třeba respektovat obecně platné kontraindikace podávání androgenů a pátrat po jejich možných vedlejších účincích.

Převzato z
Stárka L., ed.
Repetitorium Endokrinologie. Praha: Triton 2009
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster