Detail hesla - Doplňky stravy ovlivňující imunitní systém

Doplňky stravy ovlivňující imunitní systémSlovníková definice
viz Doplňky stravy

Plná definice
Z nejrůznějších zdrojů pacient slýchá o potřebě posilovat svůj imunitní systém, a to bez ohledu na jeho aktuální reálný stav. Bezesporu sebou moderní civilizace přináší celou řadu faktorů, které naši obranyschopnost mohou narušit či oslabit, avšak do jaké míry je možné tyto negativní faktory kompenzovat příjmem doplňků stravy, je předmětem diskusí. Nahlédněme proto společně, pokud možno bez předsudků, avšak s ohledem na evidence based medicine, do této jistě velmi zajímavé oblasti. Zajímavé pak jistě nikoliv pouze z hlediska účinku využívaných látek, ale současně i s pohledu nemalých finančních prostředků, které za tyto přípravky pacient v dobré naději vynakládá.

1 Glukany

Ať již jako laici nebo odborníci, prakticky denně slýcháme o oslabené obranyschopnosti, jejímuž vzniku je třeba pokud možno co nejúčinněji předcházet. Jistě se v řadách odborníků najdou zapřísáhlí odpůrci tohoto trendu, stejně tak se však setkáváme i s jeho příznivci. Co však je oběma těmto skupinám společné je skutečnost, že jsme poměrně často konfrontováni s otázkou pocházející z řad našich pacientů týkající se účinnosti toho či onoho přípravku, nejčastěji z kategorie potravinových doplňků. Vždyť celosvětově jsou např. potravinové doplňky s obsahem výtažků hub prodávány v hodnotě nejméně 5 miliard amerických dolarů ročně!
Stručně z historie i současnosti

Houby přirozeně figurují již odpradávna v různých šamanských rituálech napříč kontinenty, avšak za léčebným účelem je jejich účinku využíváno především na Dálném Východě. Právě zde nacházíme nejčastěji využívané či klinicky testované houby, jakými jsou Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Ganoderma lucidum (Reishi), Lentinus edodes (Shiitake), Inonotus obliquus (Chaga) a řada dalších.
Metabolity a stavební komponenty těchto hub jsou v současnosti stále častěji využívány v léčbě celé řady onemocnění, nebo jsou alespoň doporučovány mnohými lékaři jako podpůrná či doplňková léčba. Jedná se např. o astma, potravinovou alergii, atopickou dermatitidu, autoimunitní onemocnění kloubů, záněty, aterosklerózu, listeriózu, septický šok či nádorové bujení. Využíváno je však především imunomodulačního (též imunoaugmentačního či imunorestauračního) účinku některých komponent (zejm. beta-D-glukany, polyglykopeptidy, polyglykoproteiny či proteiny) u stavů spojených se sníženou obranyschopností, a to jak jich samotných, tak i např. v kombinaci s antibiotiky.

Ovlivnění imunitního systému

Ovlivnění makrofágů extrakty z hub bylo intenzivně studováno v řadě in vitro i in vivo studií, ve kterých je poukazováno na schopnost indukovat produkci TNF-αlfa či interleukinu IL-8. Nutno však podotknout, že intenzita i specificita účinku je druhově závislá. Některé houby též např. stimulují tvorbu IL-10, IL-12, GM-CSF, IL-18 (Lentinus lepideus), u jiných je zase zřejmá stimulace tvorby oxidu dusnatého (Agrocybe cylindracea).
Analogické ovlivnění se děje i u NK-buněk. Jedná se o podskupinu lymfocytů, které pohotově reagují na intracelulární infekce usmrcením infikované či nádorově změněné buňky. Extrakty z hub jsou schopny zesílit přirozeně stimulovanou činnost makrofágů produkcí cytokinů IFN-, TNF- a GM-CSF; současně je jejich aktivita povzbuzována cytokiny makrofágů a dendritických buněk (IFN-α/β, IL-12, IL-15 či IL-18).
Veškeré buněčné ovlivnění se děje prostřednictvím specifických receptorů, ze kterých zmiňme alespoň dectin-1, tzv. „tool-like“ receptory, lactosylceramid či některé typy receptorů určených pro vazbu komplementu.
Komplexnost a místa ovlivnění příslušných imunokompetentních buněk, tedy nejenom makrofágů a NK-buněk, ale i lymfocytů zachycuje obrázek 1.
 


Obrázek 1: Interakce mezi extrakty z hub a imunitním systémem

(Legenda: APC – antigen prezentující buňka, FcR – Fc receptor, TLR – tool-like receptor, CR1 – receptor pro komplement typu 1, GSH – glutathion, MHC II – hlavní histokompatibilní komplex třídy II, TCR – receptor T-buněk, TH – pomocné T-lymfocyty, TC – cytotoxické T-lymfocyty, TR – regulační T-lymfocyty)… podle
Na možný antiproliferační a proapoptotický účinek alfa-glukanů extrahovaných z Pleurotus ostreatus bylo poukázáno rovněž ve studii in vitro s buněčnými liniemi HT-29 nádoru tlustého střeva. Velice podobné výsledky byly však zjištěny i v poněkud starší práci sledující účinek lentinanu, což je čistý beta-1,6–1,3-glukan, a to s dokumentací na klinické úrovni.

Antioxidační potenciál beta-glukanů (pleuran) je založen na nárůstu aktivity superoxidismutázy (SOD), glutathionreduktázy či glutathionperoxidázy v játrech. Některé práce navíc poukazují na možnou synergii účinků mezi glukany a resveratrolem, což je látka rostlinného původu (nejčastěji je její přítomnost zmiňována ve vinné révě) s antimikrobiálními či antioxidačními vlastnostmi (patří mezi tzv. fytoalexiny).

Klinické zkušenosti

Jestliže jsme tedy ochotni akceptovat vzájemnou kooperaci našeho organismu s některými druhy basidiomycet, zbývá si již pouze odpovědět na otázku, kde k takové interakci dochází. Dostupné přípravky v České republice jsou nejčastěji adjustovány do kapslí či sirupu pro perorální užití. Jsou však dostupné i ve formě krému určenému k zevnímu použití (zdravotnický prostředek). Kontakt s imunitním systémem se tak odehrává především v místě Peyerských plaků tenkého střeva (v případě krému jsou stimulovány Langerhansovy buňky kůže). Vzájemnou interakcí je povzbuzena nespecifická imunita a organismus je tak „lépe připraven“ na možnou ataku mikroorganismů. Napříč zmiňovanými potravinovými doplňky tak nalézáme v indikacích především recidivující infekce, často opakované užívání antibiotik nebo stavy fyzického či psychického vyčerpání.
V dosud publikovaných klinických studiích je tak možné nalézt práce popisující účinnost glukanů u pacientů s alergickou rýmou či rhinosinusitidou. U pacientů s alergickou rýmou (n = 24) tak byl oproti placebu po 12 týdnech podávání zjištěn výrazný pokles množství interleukinů IL-4 a IL-5 tvořených Th2 lymfocyty v nosní laváži; množství interleukinu IL-12 produkovaného Th1 lymfocyty naopak výrazně narostlo. V duchu této reakce se negativně odvíjel i místní počet eosinofilů, avšak počet eosinofilů v periferní krvi zůstal nezměněn.

Neméně zajímavé jsou výsledky z multicentrické, dvojitě zaslepené studie, ve které byl po dobu jednoho měsíce pacientům s rhinosinusitidou podáván glukan intranazálně (n = 100). Zjištěno bylo snížení faciální bolesti, omezení hypertrofie nosní sliznice či tvorby rhinofaryngeální exsudace a lepší motilita řasinek v porovnání s placebem.

Aktuálně je rovněž diskutováno preemptivní (předoperační) podávání beta-glukanů u pacientů podstupujících transplantaci jater s ohledem na možný nižší výskyt mykotických infekcí.

Rovněž nezodpovězena zůstává otázka vlivu glukanů na lipidogram. Ve studii se 76 hypercholesterolemickými pacienty vedlo jejich podávání v dávce 6 g/den po dobu 6 týdnů k signifikantnímu poklesu celkového cholesterolu o 0,3 ± 0,1 mmol/l i LDL cholesterolu o tutéž hodnotu, (-0,3 ± 0,1 mmol/l). Analogický výsledek byl zjištěn i ve dvojitě zaslepené randomizované studii u japonských hypercholesterolemiků, kde dvanáctitýdenní kúra beta-glukanem ječného původu vedla k poklesu celkového i LDL cholesterolu, a to za současného snížení množství viscerálního tuku.

V kontrastu s těmito studiemi je práce novozélandských autorů, kteří možný hypolipidemizující účinek beta-glukanů označují za velmi variabilní a klinicky prakticky nevýznamný, což dokumentují ve studii s 18 muži, jimž byl podáván beta-glukan v množství 8,1–11,9 g po dobu 1 měsíce.

Nežádoucí účinky a interakce

Nejsou zmiňovány.

Zástupci na trhu: Imunoglukan, Beta-glukan, Shii-Take, Marťánci Imunactiv aj.

2 Echinacea a rakytník

Přípravky s obsahem výtažků třapatky (Echinacea purpurea, E. angustifolia, E. pallida) jsou poměrně značně rozšířeny v zemích Severní Ameriky, avšak nemalé oblibě se těší i v zemích starého kontinentu. Využívány jsou především jako podpůrný prostředek pomáhající při nachlazení. Přesto se však výsledky klinických studií pojednávajících o jejich účinnosti poněkud rozcházejí.

Rakytníku řešetlákovému (Hippophae rhamnoides) je přisuzována řada pozitivních účinků na organismus, pro které byl údajně použit i jako ochrana proti kosmickému a ionizačnímu záření u sovětských kosmonautů [17]. Využíván je především díky vysokému obsahu vitaminu C (obsahuje též flavonoidy, tanin, vitaminy E a A aj.).

Klinické zkušenosti

Pravděpodobně nejucelenější pohled do této problematiky vnáší review z Cochranovy databáze z roku 2006, jehož autoři analyzovali výsledky celkem 22 klinických studií (z čehož 19 bylo zaslepeno placebem) – 3 studie hodnotily význam preventivního podání; v 19 případech byl sledován léčebný účinek. S ohledem na preventivním podání nebyl oproti placebu zjištěn jakýkoliv benefit. Ve smyslu léčebného účinku byla signifikantně lepší účinnost zjištěna v 9 studiích, a to s E. purpurea, avšak autoři této metaanalýzy závěrem poukazují na nekonzistentnost výsledků analyzovaných studií. Podkladem tohoto rozporu může být i skutečnost, že v jednotlivých studiích byly testovány různé druhy třapatek, přičemž na jejich rozdílnou účinnost poukazují i některé jiné práce. Všem testovaným třapatkám (E. angustifolia, E. paradoxa, E. purpurea, E. simulata a E. tennesseensis) je však společná stimulace tvorby interleukinu IL-1 a TNF-alfa; na straně druhé však ani jeden z těchto druhů neovlivňuje produkci interleukinu IL-2.

V souvislosti s užíváním přípravků s obsahem třapatky je zmiňován vedle účinku antimikrobiálního též účinek protizánětlivý/analgetický (omezení tvorby prostaglandinu PGE2). Z účinných látek jsou zmiňovány především deriváty kyseliny kávové (kyselina cichoriová a její estery) a polysacharidy, kterým je připisován imunostimulační účinek. Výtažky z kořenů (v menším množství též z květů či listů) třapatky vykazují navíc desenzitizující účinek na vaniloidních TRPV1 receptorech, které hrají důležitou roli v procesu vnímání bolestivého stimulu (sníží se tak jejich schopnost vytvářet či zesilovat již vzniklý bolestivý impuls).

Nežádoucí účinky a interakce

Nežádoucí účinky související s užíváním třapatky nejsou příliš časté; obvykle probíhají pod obrazem alergické reakce (urtikárie aj.). Z některých prací vyplývá možnost ovlivnění plazmatických koncentrací současně podaných léčiv, která jsou metabolizována systémem cytochromu P-450 (mírný inhibiční účinek na 2C19, 3A4 či 2D6 zprostředkovaný obsaženými alkylamidy). Dlužno podotknout, že tento účinek je rovněž závislý na konkrétním druhu třapatky.

Zástupci na trhu: Echinacea kapky, Phyteneo Echinacea sirup s rakytníkem aj. (Poznámka: Dostupné rovněž v některých léčivých přípravcích.)

3 Vitamin C

Kyselina askorbová je sacharid s antioxidačními vlastnostmi (její L-enantiomer je znám právě jako vitamin C), přičemž její název je historicky odvozen od předpony „a“ vyjadřující zápor a slova „scorbuticus“, tedy kurděje. Přirozeně se vyskytuje v rostlinách a v tělech většiny živočichů. Plazi a starší řády ptáků ji syntetizují pomocí ledvin, u mladších řádů ptáků a u savců (vyjma morčete, člověka a některých primátů) je produkována játry prostřednictvím enzymu L-gulonolaktonoxidázy.
 
Klinické zkušenosti

V současné době je vitamin C široce využíván a doporučován jako látka vhodná k podpoře organismu při nachlazení či jiných infekcích. Z tohoto pohledu je proto zcela zásadní metaanalýza účinnosti právě v těchto indikacích z dosud publikovaných prací ve světovém písemnictví.

Autoři této recentní metaanalýzy se snažili zodpovědět otázku, zda-li perorálně podávaný vitamin C v dávkách 0,2 g a více je schopen omezit výskyt, trvání či tíži běžných respiračních infekcí, označovaných jako nachlazení, a sice jednak v případě profylaktického užívání a jednak při podávání po objevení se prvních příznaků nemoci. Do hodnocení bylo zavzato 30 placebem kontrolovaných studií (n = 11 350). Při profylaktickém podávání bylo relativní riziko onemocnění sníženo pouze nepatrně (RR: 0,96). Významnějšího benefitu však bylo dosaženo v 6 studiích (n = 642), kterých se účastnili osoby vystavené vyšší fyzické zátěži (maratónští běžci, lyžaři či vojáci v subarktických oblastech) – zde riziko onemocnění pokleslo na polovinu (RR: 0,50). Terapeutický účinek vitaminu C po objevení se symptomů onemocnění nebyl v této metaanalýze prokázán.
Nejvyšší přípustné množství vitaminu C v denní dávce činí 2000 mg.

Nežádoucí účinky a interakce

Podávání vysokých dávek vitaminu C může vést k podráždění sliznice žaludku a jícnu, někdy provázené zvracením, průjmy, bolestmi hlavy, celkovou slabostí, nespavostí či exantémem. Při hyperoxalémii potencuje tvorbu ledvinných kamenů (riziko krystalurie při současném podávání sulfonamidů).
Vysoké dávky vitaminu C mohou zvýšit vstřebávání vitaminu B12, železa a V-penicilinu nebo zvýšit plazmatické koncentrace perorálních kontraceptiv; zmiňována je též nižší účinnost heparinu. Kyselina askorbová zvyšuje vylučování oxalátů močí a tím vzniká riziko krystalurie při užívání sulfonamidů. Biologická dostupnost kyseliny askorbové může být omezena kyselinou acetylsalicylovou (viz AISLP 2008.2).

Zástupci na trhu: Renovit Vitamin C1000 aj. (Poznámka: Dostupný je rovněž v některých léčivých přípravcích.)

4 Propolis

Propolis je látka pryskyřičné povahy, kterou rostlina chrání citlivé části svého těla jako jsou pupeny a mladé lístky. Včely tuto pryskyřici sbírají a přimíšením výměšků svých žláz tak dávají vzniknout propolisu. Ten využívají nejenom jako těsnící prostředek na plástvích či v úle, ale též k zabránění šíření infekcí ve včelstvu či k mumifikaci těl drobných vetřelců (sršeň apod.). Za pokojové teploty bývá obvykle lepkavý, při nižších teplotách tvrdne a je velmi křehký.

Složení propolisu závisí na řadě faktorů – lokalita, včelstvo, sezóna aj. Zatímco v severnějších oblastech je bohatý na pryskyřice z topolů či jehličnanů v jižních oblastech jsou za zdroj pryskyřic označovány rostliny rodu Clusia či
Dalechampia.

Klinické zkušenosti

Převážnou složku obvykle představují flavonoidy (quercetin, kaempferol, apigenin, pinocembrin, galangin, luteolin, či pinostrobin), kterým je přisuzován protizánětlivý (diskutováno je např. zvýšení aktivity makrofágů či NK-buněk nebo stimulace tvorby protilátek), protialergický a antioxidační účinek. V propolisu lze rovněž nalézt řadu dalších organických kyselin a jejich derivátů, terpenoidů, vitaminů či minerálů.

Obvykle obsahuje též estery kyseliny kávové, jimž je připisován nejenom protizánětlivý ale též cytostatický účinek. Literárně je popisován dokonce synergický potenciál propolisu v kombinaci s irinotecanem u Ehrlichova nádoru u myší.

Z klinických studií zmiňme např. práci, ve které bylo pravidelné podávání přípravku s propolisem v dávkách 500 mg/den spojeno, v porovnání s placebem, s výrazným zlepšením symptomatiky a současně i kvality života u pacientů s rekurentní aftózní stomatitidou.

Nežádoucí účinky a interakce

Z důvodu přítomnosti různých pylových alergenů je užití propolisu spojeno s rizikem rozvoje alergické reakce (alergenní potenciál je zmiňován též v souvislosti s estery kyseliny kávové). Prevalence alergiků se v běžné populaci pohybuje přibližně mezi 1–6 %.
Vzhledem k přítomnosti alkoholu v řadě přípravků s obsahem propolisu lze očekávat zvracení při kombinaci s disulfiramem (antabusový účinek). Zmiňováno je i vyšší riziko zvracení při současném podání s metronidazolem.

Zástupci na trhu: Propolis, PM Propolis aj.

5 Kolostrum

Kolostrum (mlezivo) je mléko tvořené záhy po porodu, které je bohaté na sacharidy, bílkoviny a protilátky (IgA, IgD, IgE, IgG i IgM) s mírným laxativním účinkem (povzbuzení odchodu mekónia). Důležitý je rovněž obsah laktoferinu či antioxidační potenciál. V doplňcích stravy se setkáváme nejčastěji s kolostrem kravského původu.

Klinické zkušenosti

Komparativních studií hodnotících účinnost kolostra např. v léčbě či prevenci onemocnění dýchacích cest není mnoho. Za všechny však zmiňme alespoň práci, ve které dvouměsíční profylaktické podávání kolostra per os vedlo v porovnání s kontrolní skupinou k výrazně nižšímu výskytu chřipky. Současně byl popsán i nižší výskyt komplikací či přijetí k hospitalizaci u pacientů s výrazným kardiovaskulárním rizikem.

Nežádoucí účinky a interakce

Nejsou popisovány.

Zástupci na trhu: Barny´s Kolostrum, Pharma Activ Colostrum aj.

6 Nukleotidy, aminokyseliny a nízkomolekulární oligopeptidy

Tyto esenciální molekuly společně s železem, lipidy a minerálními solemi jsou podstatou směsi označované jako Juwim®. Předpokládá se, že nukleotidy stimulují činnost lymfocytů, a že tato činnost je dále potencována současně podanými látkami přítomnými ve zmiňované kombinaci a mohou tak působit jako imunomodulátor u lidí s oslabenou imunitou a u pacientů s chronickými či recidivujícími infekcemi.

Klinické zkušenosti

Nedostatek nukleotidů v preklinických experimentech bývá dáván do souvislosti se sníženou buněčnou imunitou; odsud pochází předpoklad vztahu mezi zvýšenou dodávkou nukleotidů a její možnou stimulací. Ve studii, ve které byl 12 ženám s nádorovým onemocněním podáván přípravek Preventan v dávce 1 mg/den byl zaznamenán pokles C-reaktivního proteinu a zvýšení počtu T-lymfocytů (CD3+, CD4+ a CD8+), a to téměř na dvojnásobné množství. S ohledem na humorální imunitu byl zaznamenán pouze mírný nárůst titru imunoglobulinů IgG. Tato pozorování tak svědčí pro podporu buněčné imunity významné především pro likvidace nádorově změněných buněk.

V domácí klinické studii, ve které byl zdravým dobrovolníkům podáván Preventan s obsahem Juwimu® vedlo jeho pravidelné podávání po dobu 30 dnů oproti placebu k výraznému zvýšení množství slizničních protilátek IgA.
Nežádoucí účinky a interakce
Nejsou popisovány.

Zástupci na trhu: Preventan, Juvík Junior aj.

7 Enzymové přípravky

Účinnost přípravků svým složením založených na obsahu řady enzymů bývá předmětem vášnivých diskuzí. Účinnými molekulami zde bývají proteolytické enzymy rostlinného i živočišného původu adjustované do enterosolventního obalu. V tenkém střevě pak dochází k jejich absorpci, a to především endocytózou enterocyty, membranózními buňkami Peyerových plaků či toulavými lymfocyty. Experimentálně je rovněž poukazováno na možnost přestupu přes otevřená těsná spojení (tight junctions) mezi jednotlivými enterocyty. V krvi jsou resorbované enzymy vázány na transportní proteiny (zejm. alfa2-makroglobulin, alfa1-antitrypsin aj.), čímž se zakryje jejich potenciální antigenicita. Maximální plazmatické koncentrace lze očekávat přibližně za 24–48 hodin. Krevní cestou jsou tyto enzymy roznášeny do místa zánětu či pouhého otoku, kde odbourávají různé zánětlivé působky (např. bradykinin), produkty koagulace (fibrin), ale i řadu dalších látek, což v konečném důsledku vede k obnovení porušené mikrocirkulace, zmenšení otoku, respektive hematomu, snížení bolestivosti, a nakonec i k urychlenému hojení. Systémová enzymoterapie rovněž napomáhá odstraňování patologických imunokomplexů, čímž přispívá k restauraci fagocytů. Tak nejen nepřímo zvyšuje jejich fagocytární, respektive cytolytickou aktivitu, ale zároveň indukuje produkci některých cytokinů (IL-1beta, IL-6, TNF-alfa). Klinické studie pojednávající o vztahu mezi systémově podávanou enzymoterapií (SET) a posílením imunity, které by byly publikovány v renomovaných časopisech jsou bohužel spíše raritou.

Zástupci na trhu: Prevenzym aj. (Poznámka: Dostupný je rovněž v některých léčivých přípravcích.)

8 Mumio

Mumio („chránící tělo před nemocemi“) je látka, která do našich zeměpisných končin doputovala z Dalekého Východu (Pamír, Altaj, Kavkaz). Jedná se o hnědavou hmotu, kterou místní obyvatelé sbírají ve skalních průrvách a jeskyních, přičemž její původ není přesně vysvětlen – pravděpodobně se jedná o pozůstatky fauny a flóry, které se v průběhu mnoha stovek let promísily a spojily s anorganickými skalními minerály. Z obsahových látek jsou zmiňovány vitaminy řady B, éterické oleje a organické kyseliny či celá řada prvků (Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, Se, Zn). Výrobce a distributor mumia u přípravku uvádí tzv. „biostimulační“ účinky; klinické studie toho času však nejsou k dispozici. Obvyklá denní dávka: 0,2 g.

Nežádoucí účinky a interakce

Nejsou popisovány.

Zástupci na trhu: Mumio

9 Chlorella

Chlorella pyrenoidosa (CPE) je sladkovodní jednobuněčná řasa hojně využívaná ve formě potravinových doplňků především na území Japonska. Vedle imunomodulačního působení je jí připisován též pozitivní vliv na hypertenzi, fibromyalgii či ulcerózní kolitidu (působí též jako prebiotikum). In vitro je popisována stimulace tvorby interleukinu IL-6. Literárně je její užívání doporučováno u osob se známou přecitlivělostí na některé vakcíny, zejména pak vakcíny proti chřipce u seniorů.

Zástupci na trhu: Denoxinal, Chlorella aj.

Jiří Slíva
Převzato z
Doplňky stravy. Praha: Triton 2009
http://www.tridistri.cz

Autor: RedakcePřiložené soubory
  • Obrázek 1 - Interakce mezi extrakty z hub a imunitním systémem - Prohlédnout
Design and code by webmaster