Detail hesla - Fyzikální terapie – obecné kontraindikace

Fyzikální terapie – obecné kontraindikaceSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
 • nejasné bolestivé stavy bez dosud diagnostikované příčiny (může dojít k zastření nebo ke změně příznaků a následnému znemožnění diagnostiky)
 • horečnaté stavy, akutní infekční onemocnění, subfebrilie nejasného původu,
 • kachexie a stavy vyčerpání
 • manifestní kardiální insuficience
 • manifestní respirační insuficience
 • tumory (lze TENS u terminálních stadií tumorů jako paliativní analgetickou léčbu)
 • kardiostimulátor (neplatí pro laser, elektroléčba – kardiostimulátor nesmí ležet v proudové dráze, např. lze proudy na kolenní klouby)
 • těhotenství (mimo oblast břicha lze použít elektroléčbu)
 • záchvatovitá onemocnění neurologická a psychiatrická
 • kovové předměty v proudové dráze (neplatí pro laser, u žen se ptát na nitroděložní tělíska, magnet – v současné době se používají i kovové materiály, které mohou být umístěny do magnetického pole)
 • trofické změny na kůži v místě aplikace, čerstvé jizvy (neplatí pro fototerapii)
 • oblast žláz s vnitřní sekrecí
 • oblast velkých sympatických plexů (sinus caroticus, plexus solaris)
 • poruchy citlivosti v místě aplikace
 • nekorigovaná hypertenze (lze magnet, uhličité koupele – snižují TK)
 • primární ložiska tbc
 • krvácivé stavy

Kontraindikace jednotlivých druhů fyzikální terapie

Magnetoterapie

 • kardiostimulátor
 • těžší formy ICHS a ICHDK
 • mozkové ischemie
 • nádorová onemocnění a to i suspektní (magnetoterapie může urychlit nejen bujení, ale i metastazování)
 • krvácivé stavy – může dojít k vnitřnímu krvácení, které nemusí být včas rozpoznané
 • dysfunkce žláz s vnitřní sekrecí – může dojít k jejich stimulaci
 • juvenilní diabetes
 • psychosy
 • myasthenia gravis

V průběhu léčby neprovádět rtg vyšetření ani ozařování, může dojít k přerušení nastartovaných regeneračních procesů.

K relativním kontraindikacím patří menstruace, těžká ateroskleroza a záchvatovitá neurologická onemocnění. Může dojít ke zhoršení epilepsie nebo i k vyvolání prvního epileptického záchvatu. U vnímavých lidí může dojít ke zvýšení dráždivosti CNS s následnými poruchami spánku, podrážděností, manifestací latentních psychických poruch.

Elektromagnetické pole je příčné vlnění, které účinkuje i přes zdi. Proto by pacienti s sebou neměli nosit magnetické karty a mobilní telefony. Nestačí telefon vypnout, elektromagnetické pole poškodí kartu v telefonu, stejně jako magnetické části hodinek a jakékoliv elektronické přístroje. Před jeho účinkem nechrání látkový závěs mezi boxy.

Ultrazvuk

Ultrazvukovou sondu nesměřujeme na oči, k mozku, k srdci, na oblast růstových plotének u dětí, na oblast, kde byla provedena operace páteře a mícha není dostatečně kryta kostí. Při ozvučení míchy nebo nervů může dojít k poškození nervových struktur. Při aplikaci na oblast, kde jsou pod povrchem kostěné výstupky dochází k denaturaci bílkovin v periostu a ke vzniku spoušťových bodů. Ultrazvuk nepoužíváme u pacientů s rizikem krvácení. Vlny se šíří tělesnými tekutinami, rozkmitávají tkáně a může dojít k zesílení nebo i k obnovení krvácení (krvácení z nosu, gynekologické krvácení). Nebezpečná může být také aplikace ultrazvuku u pacientů s kardiostimulátory, mechanické vlnění se šíří cévami a může uvolnit kabely kardiostimulátoru, v literatuře bylo popsáno několik takových případů.

U posttraumatických stavů v perakutním stadiu (24-36hodin) může vyvolané chvění bránit novotvorbě kapilár nebo dojde k opožděnému krvácení

Laser

Riziko přímého zasažení oční sítnice, epilepsie, prekancerozy, přímé ozařování malignit, ozařování žláz s vnitřní sekrecí, ozařování břicha v těhotenství a při menses, ozařování varikozit – zejména při podezření na možnou tromboflebitidu, 6 měsíců po ukončení radioterapeutické léčby.

Interferenční proudy
 • roztroušená skleroza
 • Parkinsonova choroba

Distanční elektroléčba (VAS-07)

 • gravidita
 • prekancerózy
 • kardiostimulátor
 • ischemické postižení vnitřních orgánů (při diskrepanci mezi požadavky tkání na kyslík a nemožností jeho zásobení sklerotickými tepnami)
 • poruchy srdečního rytmu
 • oblast hlavy, gonád, karotického splavu a ganglií

DD proudů CP

 • U břišních bolestí a spasmů, mohou zesílit kontrakce hladkého intestinálního svalstva.
TENS
 • organické psychosyndromy
 • talamické bolesti – bolesti centrální etiologie
 • oblast krční – ganglion stellatum, karotický sinus, průběh karotid
 • v graviditě aplikace na břicho, podbřišek a LS oblast
 • aplikace přes oblast srdce

Galvanu

 • Porušení kožního krytu
 • zánětlivé postižení kůže
 • kovové předměty v proudové dráze
 • poruchy citlivosti
Krátkovlnná diatermie
 • poruchy periferní cirkulace
 • gravidita a doba 2 měsíce po porodu
 • tyreotoxikoza a žlázy s vnitřní sekrecí
 • psychické poruchy včetně neuróz
 • růstové zóny kostí

Aplikace diatermie v místnosti, kde probíhá elektroterapie (nízkofrekvenční, středněfrekvenční, magnetoterapie) Interference vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, které se šíří vzduchem i elektrickými rozvody (stejná fáze!) s jiným typem elektroterapie, může způsobit popálení pacientů pod elektrodami nebo závažné poruchy elektroléčebných přístrojů.


Autor: Redakce


Literatura:
Capko J.: Základy fyziatrické léčby. Grada, 1998
Poděbradský J., Vařeka I.: Fyzikální terapie. Grada, 1998
Podběbradský J., Oblíbené omyly a chyby při aplikaci fyzikální terapie, rehabilitace a fyzikální lékařství č.3,1998, str. 91-95
Podběbradský J., Oblíbené omyly a chyby při aplikaci fyzikální terapie, rehabilitace a fyzikální lékařství č.4,1998, str.135-141
Kříž V., Poděbradský J., Úvod do magnetoterapie, rehabilitace a fyzikální lékařství č. 3, 1995, str. 135-146

Design and code by webmaster