Detail hesla - Fyzikální terapie – její druhy

Fyzikální terapie – její druhySlovníková definice
Využívá mechanické, termické a elektrické impulsy ke zlepšení narušených tělesných funkcí.

Plná definice
Elektroléčba

Výsledný efekt záleží na použité frekvenci proudů.

Frekvence okolo 100Hz má analgetický efekt, působí na úrovni míšní (vrátková teorie, ovlivňuje vedení bolesti rychlými myelinizovanými nervovými vlákny A alfa). Sem patří diadynamické proudy LP, IF proudy, TENS.

Při použití proudů 5-10Hz dochází k vyplavování endorfinů (ovlivnění vedení bolesti tenkými nervovými vlákny C).

Amplitudové modulované středněfrekvenční proudy s frekvencí obalové křivky 100-200Hz mají účinek myorelaxační, stejné jako interferenční proudy ve stejném frekvenčním pásmu. Analgetický účinek je sekundární.

Frekvence okolo 50Hz má účinek dráždivý, trofotropní. Nízkofrekvenční proudy s frekvencí 30-60Hz při užití intenzity prahově motorické, kdy dojde k aktivaci svalové mikropumpy. Analgetický účinek je sekundární.

Distanční elektroterapie

Střídavý elektrický proud indukuje vznik magnetického pole, toto pole indukuje hlouběji v tkáních vznik elektrických proudů. Zahrnuje v sobě účinky magnetoterapie, elektroterapie a zároveň je tkáň vystavena infračervenému záření, které do tkáně předává světelnou a tím i tepelnou energii. Účinek je analgetický, antiedematózní, podporuje regeneraci tkání po úrazech. Výhodou je bezkontaktní aplikace u bolestivých stavů.

Magnetoterapie

Magnetoterapie využívá léčebného účinku magnetického pole. Magnetické pole vzniká kolem každého vodiče, kterým protéká střídavý proud. Magnetická pole mají účinek vazodilatační, protizánětlivý, myorelaxační, antiedémový, urychlují hojení. Analgetické působení se vysvětluje také tvorbou endorfinů.

Používají se magnetická pole statická, střídavá a pulzní. Pulzní magnetická pole mají největší účinnost, statická pole vyvolávají aktivaci n. vagus. U zánětlivých onemocnění se doporučují frekvence do 12,5Hz, u onemocnění degenerativních a u trofických poruch frekvence vyšší.

Ultrazvuk

Ultrazvuk je mechanické vlnění, které se přenáší z ultrazvukové hlavice do hloubky tkání. Postupně dojde k rozkmitání atomů, molekul i celých buněk. Dochází k mikromasáži tkání a k přeměně mechanické energie na teplo. Působením ultrazvuku se zlepší cirkulace krve a tím i metabolické podmínky buněk. Urychlí se vstřebávání tekutiny do kapilár, lépe se vstřebávají modřiny a otoky, dojde ke svalové relaxaci a k ústupu bolestí z lokální ischemie. Povrchověji působí frekvence 3MHz, hlouběji frekvence 1MHz. Můžeme aplikovat ultrazvuk kontinuálně, pokud chceme snížit termický efekt – použijeme pulsní aplikaci. Je vhodný k léčbě svalových spasmů, u chronických a subchronických stavů po úrazech.

U akutních stavů ozvučujeme kratší dobu kolem 3 minut, u chronických stavů můžeme prodlužovat postupně dobu ozvučení od 5 do 10minut. Intenzitu používáme u akutních stavů nižší (kolem O,6W/cm2), u chronických stavů vyšší (kolem 1 W/cm2). Horní hranice intezity je 2W/cm2 pro kontinuální UZ a 3W/cm2 pro pulzní UZ.

Světloléčba

Laser

Laser má účinek analgetický, protizánětlivý a biostimulační. Ničí bakterie a viry, snižuje otoky.

Analgetický efekt je dán zlepšením metabolismu tkáně, zlepšením mikrocirkulace a odtokem lymfy s odstraněním zplodin metabolismu. Zvýší se tvorba endorfinů a endogenních opiátů, stimuluje se činnost buněk imunitního systému (monocytů a makrofágů). Zlepšuje hojení jizev, urychluje hojení sterilních zánětů při tendinitidách a tendovaginitidách. Hodí se především k léčbě akutních stavů. Dochází k urychlení regenerace cév, lymfatických cest, zvyšuje se pevnost tkáně v tahu, zvyšuje se utilizace kyslíku a glukózy.

Biolampa

Biolampa je využívána pro svůj biostimulační efekt, zpomaluje degenerativní procesy v buňkách, urychluje metabolické pochody bez hromadění odpadních látek, podporuje tvorbu opioidů, prostanglandinů a neurotransmiterů. Využívá se při léčbě jizev, popálenin, dekubitů, ke zlepšení hojení ran, v kosmetologii ke zlepšení vrásek a ke zpomalení jejich tvorby.

Vodoléčba a koupele

Uhličitá koupel vodní

Přírodní minerální vody obsahují rozpuštěný oxid uhličitý (kyselky). Oxid uhličitý se vstřebává pokožkou. V koupeli přijatý plyn se postupně vydýchává. Při koupeli dochází ke zčervenání kůže, k přestavbě prekapilárních arteriol se zmnožením kapilár s protékající krví, v kapilárách se urychluje krevní proud, dochází k potlačení chladových receptorů a ke stimulaci tepelných receptorů – proto může být koupel chladnější. V krevním oběhu dochází k následujícím změnám: snižuje se periferní odpor, klesá krevní tlak, dochází k bradykardii, zmenšuje se tlaková práce srdce. Individuálně se uvolňuje acetylcholin, histamin a serotonin. Teprve sériová aplikace 12-16 koupelí vede k dlouhodobějším účinkům – poklesu periferního cévního odporu, systolického tlaku a pulsové frekvence, vzestupu minutového i systolického objemu. Pozitivně jsou ovlivněny stavy při ICHS, ICHDK, u mikroangiopatiií, polyneuropatií, hypertenze, algoneurodystrofie.

Plynová uhličitá koupel

Plynová uhličitá koupel je nejen koupelí bez hydrostatického i tlakového zatížení, ale také bez chemických účinků iontů látek obsažených v kyselkách. Při celkové plynové koupeli je nemocný uložen do vaku z PVC, který je utěsněn pod rameny nebo pod krkem. Do vaku lze umístit pouze končetiny. Hadičkou se vak napouští zřídelním plynem. Používá se u ICHDK, vazoneuróz, bércových vředů, nehojících se kožních defektů, u degenerativních onemocnění kloubů, k ošetření amputačního pahýlu, u hypertenze.

Teploléčba

Parafín

Parafín je látka, která tuhne při 52–62 °C, při tuhnutí odevzdává teplo. V rehabilitaci se tohoto jevu používá k prohřátí tkání. Používáme jej na drobné ruční klouby a zápěstí. Parafin se nanáší tekutý na bolestivá místa a nechává se tuhnout, v průběhu tuhnutí dojde k předání tepla. Po prohřátí se zlepší prokrvení a tím metabolické podmínky buněk.

Rašelinové obklady

Mezi rašelinou a pokožkou dochází k mnoha transportním pochodům. Do tkání je předáváno teplo a minerální látky, které jsou roznášeny krevním oběhem do organismu (síra, jod, železo, huminové kyseliny). Zlepší se výživa a prokrvení tkání, dojde ke svalovému uvolnění.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster