Detail hesla - Pneumocystóza

PneumocystózaSlovníková definice
Infekce vyvolaná mykotickým mikroorganismem Pneumocystis carinii - jiroveci. Přenáší se mezi lidmi vzdušnou cestou. Jde o jednu z nejčastějších oportunních infekcí u HIV/AIDS pacientů, ale postihuje též osoby po transplantaci, pacienty s malignitami a nedonošence či dystrofické novorozence.

Plná definice
Průběh primoinfekce je asymptomatický (s výjimkou nedonošenců a novorozenců), pak nastává latentní distribuce pneumocyst do plicních alveolů a teprve v podmínkách těžkého imunodeficitu s poklesem CD4 lymfocytů pod 200/µl se objeví klinická manifestace infekce – pneumocystová pneumonie (PCP). Zánětlivá infiltrace intersticia spolu s vyplněním alveolů vatovitými hmotami obalů pneumocyst vedou k narušení alveolo-kapilárního přenosu kyslíku a postupně dochází k respiračnímu a často i následnému multiorgánovému selhání. U většiny AIDS pacientů je PCP charakterizována pozvolným nástupem subfebrilií, narůstající dušností a neproduktivním kašlem. Začátek onemocnění často bývá překryt rozvíjejícími se příznaky postupující HIV infekce. U ostatních imunosuprimovaných pacientů, nedonošenců a HIV pozitivních kojenců bývá průběh akutní, s významnou tachypnoí, horečkou a rychle se rozvíjející respirační insuficiencí. Extrapulmonální manifestace s postižením kůže, pleury, očí nebo lymfatických uzlin v důsledku hematogenního rozsevu je vzácná. Koinfekce s bakteriálním či virovým agens nebo nádorem je častější (nejčastěji stafylokok, diseminovaná mykobakterióza, CMV, Kaposiho sarkom). Na skiagramu plic je difúzní retikulární kresba s maximálním postižením ve středních polích. U 20 % pacientů může být RTG nález normální, proto je vhodné při podezření na PCP provést vyšetření HRCT (high resolution computed tomography). Významná je hypoxémie a snížení difúzní respirační kapacity. Cenným nálezem je zvýšená hladina enzymu laktátdehydrogenázy.

Pro diagnostiku je nezbytný průkaz původce z indukovaného sputa či materiálu získaného při bronchoalveolární laváži pomocí speciálního barvení mikroskopicky nebo imunofluorescenčními metodami, event. pomocí PCR.

Lékem volby je kotrimoxazol, event. při nesnášenlivosti pentamidin. Útočná terapie trvá 3 týdny, u těžšího průběhu je nutné podání prednisonu, oxygenoterapie, event. umělá plicní ventilace. Při duální infekci je nutná další kauzální terapie dle příslušné etiologie. Při poklesu CD4 lymfocytů pod 200/µl je nutné vždy u HIV/AIDS pacientů zahájit primární profylaxi. Sekundární profylaxe se podává po prodělané atace PCP (kotrimoxazol, inhalace pentamidinem nebo dapson). PCP bez léčby je smrtelným onemocněním, ale při adekvátní terapii letalita klesá pod 20 %. V současnosti byl zaznamenám klesající trend ve výskytu onemocnění vlivem účinné kombinované antiretrovirové terapie a profylaktických programů, nicméně PCP zůstává hlavní příčinou úmrtí u HIV infikovaných novorozenců a závažnou příčinou morbidity a mortality HIV pozitivních osob.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster