Detail hesla - Postup u polytraumatu

Postup u polytraumatuSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• STAVĚNÍ MASIVNÍHO KRVÁCENÍ (C – CATASTROPHIC HAEMORRHAGE CONTROL)
– je-li přítomno zjevné masivní krvácení, stavět jej ihned kompresí

• ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST A IMOBILIZACE KRČNÍ PÁTEŘE (A – AIRWAY MANAGEMENT AND C-SPINE IMMOBILIZATION)
– imobilizace hlavy oběma rukama (ne přes uši)
– zjištění reakce na oslovení („Co se vám stalo?“)
– imobilizaci hlavy rukama přebírá asistent
– zhodnocení dýchání (frekvence? cyanóza? není ožehnutí dýchacích cest?)
– vytažení dolní čelisti za bradu a zuby prsty
– kontrola obsahu dutiny ústní; odstranění cizích těles, nečistot (odsátí)
– zajištění dýchacích cest ústním Guedelovým vzduchovodem nebo nosním Wendelovým vzduchovodem (kontraindikovaný při susp. fraktuře base lební)
– je-li přítomna nebo hrozí obstrukce dýchacích cest (poranění obličeje, krku aj.), zajistit je ETI, kombi-rourkou, laryngeální maskou nebo koniotomií s vložením malé tracheostomické kanyly; intubovat také při SpO2 < 90 % po vyčištění-odsátí úst
– podání kyslíku inhalační polomaskou s průtokem 12–15 l/min.

• DÝCHÁNÍ (BREATHING)
– jsou naplněny nadklíčkové a podklíčkové jamky a jugulum?
– je přítomna deviace trachey?
– je zvýšená náplň krčních žil?
– vyšetření hrudníku pohledem, pohmatem (stabilita skeletu), poklepem a poslechem (vedlejší fenomény? není slyšitelná peristaltika nad hrudníkem?)
– je-li podezření na tenzní pneumothorax, provést punkci
– zahájení řízené ventilace, je-li potřebná a dostupná

• KREVNÍ OBĚH A ZAJIŠTĚNÍ OBJEMU KOLUJÍCÍCH TEKUTIN (CIRCULATION AND VOLUME MANAGEMENT)
– kontrola pulzace na a. radialis, a. femoralis, a. carotis, zjištění frekvence
– zjištění času kapilárního návratu
– imobilizace hlavy krčním límcem a z boku pytlíky s pískem, klíny nebo jiným materiálem a fixace přes čelo a bradu k podložce – uvolnění asistenta fixujícího hlavu (možné též ihned po vyšetření krku)
– zajištění dvou periferních žilních vstupů kanylami 14–16G; jsou-li tři pokusy o punkci neúspěšné, zavést intraosseální vstup, případně preparovat žílu
– podat bolus 1–2 l teplých krystaloidů (přetlakem, lze-li; např. uložit pod stehna raněného)
– provést drenáž hrudníku, pokud byla provedena punkce nebo je-li podezření na hemothorax
– vyšetření břicha pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem
– vyšetření stability pánevního kruhu palpací
– vyšetření intaktnosti velkých kostí končetin
– pátrání po skrytém krvácení podél končetin a trupu a podsunutím rukou pod končetiny a trup (pod krkem, v axilách, tříslech, pod koleny)

• NEUROLOGICKÝ DEFICIT (DISABILITY)
– orientační zhodnocení kvantitativní poruchy vědomí (LOC: A-V-P-U)
– vyšetření fotoreakcí a izokorie zornic

• OBNAŽENÍ A CELKOVÉ VYŠETŘENÍ (EXPOSURE)
– podrobnější celkové vyšetření „od hlavy k patě“
– vyšetření hlavy – palpace skeletu, pátrání po výtoku krve/likvoru z nosu a ucha
– imobilizace zlomenin (ev. trakce, repozice), ošetření ran
– zabránění podchlazení izotermickou fólií, pasivní a/nebo aktivní zahřívání
– analgezie (morfin přibližně 10 mg i.m. à 2 hod. nebo ketamin)

• stanovení priority odsunu a léčby (viz Zdravotnické třídění „START“)

• dále dle možností podrobnější neurologické vyšetření, RTG hrudníku, páteře, pánve, per rectum vyšetření, sonografická detekce tekutiny v dutinách – perikardiální, pleurální a břišní (tzv. Focused Abdominal Sonography for Trauma, FAST) aj.

• nutné zajištění pro transport na další etapu – dýchací cesty intubací nebo kombi-rourkou (ústní vzduchovod nestačí), nasogastrickou sondou, není-li úraz hlavy (k dekompresi žaludku a prevenci aspirace), permanentním močovým katétrem (po vyšetření per rectum, není-li poranění pánve)

• pacienta vždy předávat s tzv. „MIST message“ – mechanismus úrazu (mechanism), zjištěná zranění (injuries), hodnoty vitálních funkcí (signs) a dosavadní léčba (treatment)

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster