Detail hesla - Syndrom Fanconi-Bickelův

Syndrom Fanconi-BickelůvSlovníková definice
Vzniká v důsledku deficitu GLUT2, významného přenašeče glukózy a galaktózy v játrech, ledvinách a β-buňkách pankreatu. Pacienti se typicky projevují kombinací střádání glykogenu v játrech a generalizované renální tubulární dysfunkce, včetně závažné glykosurie.

Plná definice
Klinické projevy

Pacienti s Fanconi-Bickelovým syndromem (FBS), který je způsoben deficitem GLUT2, se typicky manifestují ve věku 3 - 10 měsíců kombinací hepatomegalie, nefropatie Fanconiho typu se závažnou glykosurií, sklonu k hypoglykémii nalačno a projevy intolerance glukózy a galaktózy po jídle. Bylo popsáno několik případů zachycených novorozeneckým screeningem pro hypergalaktosémii 28], u kojenců s FBS byla někdy pozorována katarakta. Hepatomegalie, která je způsobena masivním hromaděním glykogenu , nemusí být v časném stadiu přítomna, a dominují nespecifické symptomy, jako je horečka, zvracení, chronické průjmy a neprospívání. Se vzrůstajícím věkem se klinické projevy (prominující břicho, kulatá tvář a menší vzrůst) více a více podobají glykogenózám. Glykogen se hromadí také v ledvinách a jejich zvětšení může být zjištěno sonograficky. Hypofosfatemická křivice je hlavním projevem tubulární dysfunkce, vede k otokům kloubů, deformacím dolních končetin a patologickým frakturám. Pacienti s FBS mají zcela normální mentální vývoj, ale růst a puberta jsou výrazně opožděny.

Metabolické odchylky

Fanconi-Bickelův syndrom je způsoben dědičným deficitem nebo poruchou funkce GLUT1 , přenašeče monosacharidů s vysokým Km, který transportuje glukózu a galaktózu. Tento facilitativní přenašeč glukózy je exprimován v hepatocytech a v bazolaterální membráně resorbujících buněk proximálních tubulů. GLUT2 byl dále nalezen v bazolaterální membráně enterocytů a v buněčné membráně pankreatických b -buněk.

Střevní resorpce glukózy a galaktózy je u FBS asi nepostižena, to může být vysvětleno existencí dalšího vezikulárního membránového transportního systému pro glukózu v bazolaterální membráně. Postprandiální hyperglykémie a hypergalaktosémie je způsobena poruchou resorpce těchto dvou cukrů v játrech. Není jasné, zda je hyperglykémie dále zhoršována poruchou odpovědi inzulinu, která je způsobena senzitivitou b -buněk na glukózu. V hepatocytech má GLUT2 asi funkci senzoru pro glukózu. Nalačno, kdy klesá koncentrace extracelulární glukózy, je u pacientů s FBS v hepatocytech nepřiměřeně vysoká koncentrace glukózy a glukóza-6-fosfátu. To stimuluje syntézu glykogenu, inhibuje glukoneogenezi a glykogenolýzu a nakonec vede k hypoglykémii a hromadění glykogenu v játrech.

Porušený transport glukózy ven z renálních tubulárních buněk vede k hromadění glykogenu a volné glukózy v těchto buňkách. To poškozuje další transportní funkce a vede ke generalizované tubulopatii s disproporcionálně výraznou glykosurií. Extrémně vysoké množství glukózy, která se ztrácí močí (dokonce i v okamžiku, kdy je hladina glukózy v krvi nízká) může přispívat ke sklonu k rozvoji hypoglykémie.

Genetika

FBS je velmi vzácná autozomálně recesivní porucha, která je způsobena mutacemi v genu GLUT2 . Více než 70 % případů pochází z kosanguinních rodin. Lidský gen GLUT2, mapovaný na chromozomu 3q26, kóduje protein s 524 aminokyselinami, který je z 55 % identický s genem GLUT1. Na rozdíl od deficitů SGLT tvoří všechny GLUT proteiny 12 transmembránových smyček v buněčné membráně. Gen GLUT2 je tvořen 11 exony a dosud bylo nalezeno přibližně 35 různých mutací, rozptýlených po celém genu.

Diagnostika

Podezření na FBS vznikne při charakteristické kombinaci poruchy homeostázy glukózy, hromadění glykogenu v játrech a typických rysů tubulopatie Fanconiho typu . Hypoglykémie nalačno a porušená glukózová a galaktózová tolerance mohou být dokumentovány perorálními zátěžovými testy. Laboratorní nálezy zahrnují mírně zvýšenou aktivitu transamináz bez projevů poruchy syntézy bílkovin v játrech a poruchy sekretorické funkce. V plazmě jsou zvýšeny koncentrace lipidů, kyseliny močové a laktátu. Je-li provedena jaterní biopsie, prokáží histologické a biochemické metody zvýšený obsah glykogenu, enzymatické studie všech enzymů glykogenolýzy jsou však normální.

Hyperaminoacidurie, hyperfosfáturie, hyperkalciurie, renální tubulární acidóza, mírná tubulární proteinurie a polyurie svědčí pro generalizovanou proximální tubulární dysfunkci. Hlavním symptomem pro diagnostiku FBS je relativně závažná glykosurie. Vypočtená tubulární resorpce glukózy je u většiny pacientů dramaticky snížena nebo dokonce nulová.

Diagnostika FBS je nakonec potvrzena detekcí homozygotie nebo složené heterozygotie mutací v genu pro GLUT2.

Léčba a prognóza

Dostupná je pouze symptomatická léčba. Opatření jsou zaměřena na zlepšení homeostázy glukózy a projevů renální tubulopatie. Pacienti s FBS by měli mít dietu s přiměřeným kalorickým příjmem s kompenzací renálních ztrát glukózy. Doporučuje se časté krmení s podáváním pomalu se vstřebávajících sacharidů. Může být indikováno kontinuální noční podávání sacharidů nasogastrickou sondou v podobě roztoku oligosacharidů. Pozitivní vliv na metabolickou kompenzaci, zvláště na růst, může mít podávání nevařeného škrobu.

Z hlediska tubulopatie by měly být v přiměřeném množství hrazeny ztráty vody a elektrolytů. Může být nezbytné podání alkalinizačních látek ke kompenzaci renální tubulární acidózy. Hypofosfatemická křivice vyžaduje suplementaci fosfátů a vitaminu D.

Při těchto opatřeních je prognóza relativně dobrá a někteří z původně popsaných dětských pacientů právě dosáhli dospělosti. Hlavním problémem těchto dospělých pacientů je malý vzrůst a ortopedické problémy vyplývající z hypofosfatemické křivice a osteomalácie. Jaterní adenomy nebo tumory, popsané u jiných glykogenóz, nebyly nikdy u FBS pozorovány. Metabolická dekompenzace s těžkou acidózou nebo renální insuficiencí podobná diabetické glomeruloskleróze byla výjimečnou komplikací způsobující smrt v dětství.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster