Detail hesla - Poškození vysokou teplotou

Poškození vysokou teplotouSlovníková definice
Rozeznáváme několik typů poškození vysokou teplotou: úžeh, úpal, synkopa z horka a křeče z horka. Všechny uvedené typy poškození představují z klinického hlediska vyhraněné jednotky, jejich terminologie však není zcela ustálená, a proto v praxi často dochází k nejasnostem a záměnám. Velmi často se vyskytují společně.

Plná definice
Úpal
 
Úpal (dle MKN tepelný úpal, z dalších označení hyperpyrexie z tepla, kolaps z horka, lat. siriasis, angl. heat stroke) vzniká v důsledku přehřátí organismu v horkém prostředí (podle některých definic je podmínkou diagnózy vzestup tělesné teploty nad 40,5 °C). Úpal tedy nemusí být nutně způsoben pobytem na slunci.

Plně rozvinutý úpal je akutní, život ohrožující stav, při kterém dochází k selhání termoregulace. Rozvíjí se hyperkinetická cirkulace a oběhové selhání, častými komplikacemi jsou akutní respirační selhání (ARDS), rabdomyolýza, akutní renální selhání, selhání jater, disseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), hypoglykemie a křeče.

Ohroženi jsou lidé pracující v horkých provozech (ocelárnách, strojovnách, sklárnách). Příčinou může být také pobyt v přehřátém autě, podkroví, nedostatečná adaptace na přelet do horkých krajin zejména s vysokou vlhkostí vzduchu, která znesnadňuje termoregulaci.

Rozeznáváme dva typu úpalu: Klasický úpal, který postihuje především staré a/nebo chronicky nemocné pacienty (srdeční selhání, pacienti užívající diuretika nebo anticholinergika, obézní nemocní, pacienti s diabetes mellitus aj.). Námahový tepelný úpal se obecně objevuje u mladších jedinců po náročném sportovním nebo jiném fyzickém výkonu vykonaném v horkém prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu. U tohoto typu úpalu pozorujeme častěji známky rozpadu svalů (maratonští běžci).

Klinický obraz

Bolesti hlavy, závratě, nauzea, zvracení, tachypnoe, křeče, zmatenost, útlum vědomí až kóma. Chrůpky v důsledku nekardiálního edému plic. Kůže může být suchá a teplá (u klasického úpalu), nebo vlhká a opocená (námahový úpal). Tělesná teplota se pohybuje okolo 40 °C. Při DIC nacházíme známky krvácení do kůže a sliznic. Renální selhání doprovází zpravidla oligurie.

Laboratorní nález

Hemokoncentrace (při hypovolemii a dehydrataci) a leukocytóza (i 30 000–40 000/mm3), elevace svalové kreatinkinázy, zvýšení jaterních testů (ALT, AST), při renálním selhání zvýšení urey a kretininu, v moči je častá myoglobinurie. Obvyklé jsou poruchy acidobazické rovnováhy – respirační alkalóza a/nebo metabolická acidóza z hromadění laktátu. Známky rozvoje DIC (snížení trombocytů a fibrinogenu, prodloužení INR a APTT, zvýšení D-dimerů).

Léčba

První pomocí je uložení nemocného do chladné místnosti nebo do stínu. Léčba musí být intenzivní.
Rychlé ochlazení – odstraníme oděv a uložíme nemocného do chladné místnosti. Pacienta sprchujeme vlažnou vodou, zabezpečíme proudění vzduchu, provádíme studené zábaly, přikládáme vaky s ledem. S intenzivním snižováním teploty pokračujeme až do tělesného jádra teploty přibližně 39 °C, při dalším agresivním snižováním teploty hrozí podchlazení. Nejúčinnějším, avšak diskutabilním opatřením je koupel v chladné lázni, rizikem je rychlá vazokonstrikce kožních cév, která snižuje schopnost výdeje tepla, proto není tato metoda některými autory doporučována.
Rychlé doplnění tekutin – podáváme krystaloidy (Ringerův, fyziologický roztok 1/1) a monitorujeme diurézu, která by měla být vyšší než 40 ml/hod. Při podezření na srdeční selhání a při nedostatečné diuréze se řídíme hodnotami centrálního žilního tlaku.
Podpůrná terapie – při křečích podáváme 10 mg diazepamu, při DIC především plazmu atp.
Vyčerpání z horka (tepelná exhausce, angl. heat exhaustion) je obvykle považováno za předstupeň úpalu; hlavní příčinou je dehydratace. Příznaky jsou slabost, žízeň, někdy též nevolnost, dušnost, hyperventilace. Tělesná teplota bývá kolem 38 °C, je přítomna tachykardie.

Synkopa z horka

Synkopa z horka (angl. heat syncope) vzniká při působení zvýšené teploty většinou v kombinaci s delším stáním (ke ztrátě vědomí však může dojít i vsedě nebo vleže). Příčinou je periferní vazodilatace spolu se ztrátami tekutin při pocení (jedná se tedy o kombinaci relativní a absolutní hypovolemie). Základem léčby je poloha vleže (případně s elevací dolních končetin), ochlazování organismu a rehydratace.

Synkopa z horka je nepříliš často uváděnou a poněkud nepřesně určenou diagnózou. V pravém slova smyslu je její podmínkou přehřátí organismu (zvýšení tělesné teploty nad 40,5 °C). Někteří autoři ji neuvádějí samostatně, ale pouze jako jeden z projevů úpalu. Z praktického hlediska je však třeba především uvést, že většina synkop, které vznikají u osob při stání v horkém nebo dusném prostředí, není synkopou z horka, ale prostou neurogenní synkopou. Zde není přítomna hypertermie, a patofyziologickým mechanismem není hypovolemie, ale neurogenně podmíněná vazodepresorická reakce.

Křeče z horka
 
Jedná se o bolestivé svalové záškuby nebo křeče v oblasti končetin nebo trupu. Jsou způsobeny především iontovou dysbalancí (hyponatremie, hypokalemie), která vzniká nejčastěji pitím „čisté“ vody bez příslušné suplementace iontů při výrazném pocení v horku. Základem léčby i prevence je náhrada iontů i tekutin (pití iontových roztoků).

Úžeh

Úžeh (dle MKN sluneční úpal, z dalších označení insolace) vzniká v typickém případě přímým působením slunečních paprsků na hlavu. Teplota organismu je většinou normální nebo mírně zvýšená. Příznaky mohou nastoupit i s latencí několika hodin (např. v noci po slunění). Pacient si obvykle stěžuje na krutou bolest hlavy, závrať, nauzeu, pocit ztuhnutí šíje. Může se objevit zvracení, křeče, hypotenze. Jedná se o velmi nepříjemný stav, který je však podstatně méně závažný než úpal. Ve většině případů postačí přesunout pacienta do chladnějšího stinného místa a podat tekutiny per os, nejlépe minerální vodu nebo tekutinu obohacenou o kuchyňskou sůl, infuze obvykle nejsou nutné.

Převzato z
Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster