Detail hesla - Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudemSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Účinek elektrického proudu na organismus závisí zejména na jeho typu (střídavý nebo stejnosměrný), napětí, trvání průchodu proudu, odporu těla, který vytváří především pokožka (odpor se významně sníží při kontaktu s vlhkou kůží) a na dráze, kterou proud prochází.

Při působení elektrického proudu se mohou uplatňovat jeho účinky dráždivé a tepelné, u stejnosměrného proudu také účinky elektrolytické. Dráždivé účinky jsou vázány na frekvenci – maximum mají při frekvenci přibližně 100 Hz (tedy blízké rozvodové síti nízkého napětí). Od této hranice klesají a zcela se přestávají uplatňovat při frekvencích nad 100 kHz. U těchto vysokofrekvenčních proudů se již uplatňují pouze účinky tepelné.
Při úrazu elektrickým proudem nízkého napětí (horní hranice nízkého napětí je podle ČSN 1 000 V, v domácnostech v třífázovém rozvodu však obvykle nejvýše 380 V) převažují dráždivé účinky, které mohou způsobit svalové křeče, arytmie a neurologické příznaky. Při úrazu proudem vysokého napětí se začínají ve větší míře uplatňovat popáleniny a poškození vnitřních orgánů (projevují se obvykle od napětí 500 V).

Většina poranění je způsobena kontaktem se střídavým proudem rozvodové sítě nízkého napětí (230 V, 50 Hz).
Klinické projevy sahají od zcela nezávažných až po úmrtí. Hlavními příčinami smrti jsou v těchto případech fibrilace komor nebo zástava dechu při křečích dýchacích svalů.

• Kardiovaskulární systém: Asi v polovině případů nacházíme nespecifické změny EKG křivky – u mnoha těchto nálezů však nelze určit, zda skutečně souvisejí s úrazem. Méně časté jsou přechodné síňokomorové blokády různého stupně. Nejzávažnějším důsledkem úrazu elektrickým proudem je oběhová zástava při fibrilaci komor.
• Nervový systém: Může být přítomna ztráta vědomí, častá je retrográdní amnézie. Trvalým následkem může být encefalopatie, progresivní svalová atrofie, transverzální myelitida a periferní neuropatie.
Kosterní svalovina: Při průchodu elektrického proudu vznikají křeče kosterního svalstva (postižený nemůže odtrhnout např. končetinu od zdroje), může dojít ke křečovitému spazmu bránice se zástavou dýchání.
• V důsledku křečí kosterního svalstva mohou vzniknout zlomeniny dlouhých kostí.
Při úrazu proudem o vysokém napětí navíc nacházíme různé projevy tepelného poškození, které může způsobit:
• Různě rozsáhlé myonekrózy, které jsou při větším rozsahu provázeny myoglobinurií s nebezpečím akutního selhání ledvin, ke kterému přispívá také hypovolémie. Hyperkalémie ještě dále akcentuje poruchu srdečního rytmu.
Poškození a nekrózy dalších orgánů
Popáleniny kůže v důsledku přímého působení elektrického proudu nebo zažehnutím oblečení.
Hypovolémie v důsledku sekvestrace tekutin do nekrotických tkání. Možnou komplikací je také infekce nekrotických tkání.
• Mnoho postižených má významné dyspeptické obtíže trvající v některých případech i 1,5 roku po úrazu elektrickým proudem. Po zasažení hlavy je obvyklou komplikací katarakta, která se rozvíjí průměrně do 6 měsíců.

Léčba

• Zamezíme dalšímu působení elektrického proudu. Pokud je nemocný v kontaktu se zdrojem proudu, je prvním krokem vypnutí elektrického proudu. Pokud proud nelze vypnout, oddělíme postiženého pokud možno od zdroje proudu. Manipulujeme s ním však velmi obezřetně, vždy za pomoci nevodivého materiálu. Při úrazu proudem vysokého napětí je zcela nezbytné vyčkat jeho vypnutí v dostatečné vzdálenosti.
• V případě oběhové zástavy zahájíme kardiopulmonální resuscitaci.
• Při jakýchkoliv závažnějších obtížích nebo známkách traumatu je vždy nezbytná hospitalizace, s léčbou podle charakteru postižení.
• Pro postup v ostatních případech není obecně platné doporučení. Může být na místě krátká hospitalizace k observaci – především k vyloučení opožděného výskytu arytmií. Rozhodnutí závisí na přítomnosti obtíží a nálezu na EKG křivce: Observace je vhodná u osob s významnějšími abnormalitami na EKG křivce (nově vzniklými nebo nejistého stáří) a u těch, které mají jakékoliv subjektivní obtíže jako důsledek úrazu.
Hospitalizace nebývá potřebná u osob, které jsou bez obtíží a které nemají na EKG křivce výše zmíněné změny.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster