Detail hesla - Duchennova svalová dystrofie

Duchennova svalová dystrofieSlovníková definice
Nejčastější svalová dystrofie s výskytem 1 : 3600 narozených chlapců. X-vázaná porucha syntézy dystrofinu. Nacházíme úseky atrofie, hypertrofie, degeneraci svalových vláken a zmnožení pojivové tkáně. U postižených se v raném dětství začne projevovat svalová slabost, která začíná progresivně omezovat motoriku. Nejvýraznější příznaky na počátku onemocnění jsou tzv. myopatická trias – lordóza, myopatický šplh (Gowersův příznak) a kachní chůze (Trendelenburgova chůze). Charakteristickým projevem jsou hypertrofická lýtka, kardiomyopatie a snížení intelektu. Úbytek hybnosti je rychlý a postižení umírají okolo 20. roku života na srdeční nebo respirační selhání. Dědí se gonosomálně recesivně.

Plná definice

Progresivní myopatie končící svalovou degenerací postihující převážně chlapce.

Epidemiologie

1 : 3500 novorozených chlapců

Ovlivnění prenatální diagnostikou, možnost volby ukončení těhotenství

Symptomatologie

Potíže při chůzi do schodů, při běhu, zakopávání na rovném terénu, obtížné vstávání – myopatické šplhání (Gowersův manévr šplhu), kolébavá chůze, pseudohypertrofie lýtkových svalů

Mírné vývojové opoždění

Etiopatogeneze

Mutace DMD genu, lokalizovaného na X chromozomu, lokus 50–70 % jsou velké delece, 5–10% velké duplikace, 25–30% malé delece, inzerce, změny nukleotidů

Většina velkých mutací je v tzv. horkých bodech (hotspots). Nukletidové změny se vyskytují v celém genu. De novo mutace vznikají s podobnou frekvencí během oogeneze a spermatogeneze. Většina velkých de novo delecí vzniká během oogeneze, většina de novo nukleotidových změn vzniká během spermiogeneze

Gonozomálně recesivně dědičná porucha genu pro dystrofin, exprimuje se v kosterních, hladkých a srdečních svalech, některých mozkových neuronech.

Diagnostika

Klinické příznaky – poruchy chůze, zakopávání, případně myopatické šplhání

Vyšetření

Hladina kreatinkinázy – mnohonásobně zvýšená hodnota

Genealogická analýza – již postižení muži v rodině i po několik generací nebo nikdo nepostižen.

DNA analýza – deleční analýza dystrofinového genu

SALSA MLPA analýza malých delecí, inzercí, záměny nukleotidů

Diferenciální diagnostika: jiná myopatie, DMO

Terapie

Základní defekt neléčitelný

Symptomaticky vitamin E, Laevadosin, glukokortikoidy na počátku poruch chůze, rehabilitace, balneoterapie

Průběh

Chlapci ve věku 1–5 let zakopávají, nedokážou vystoupit do schodů, u 70–80 % pseudohypertrofie lýtek s nahrazením svalů tukovou a fibrotickou tkání. Ztráta schopnosti samostatné chůze do 10 let od počátku onemocnění, většinou do 12 let věku.

Asi 30 % chlapců – mírná mentální retardace

Vývoj kontraktur, skoliózy, obezita

Dilatační kardiomyopatie, abnormality EKG

Vzácně postižení hladkého svalstva žaludku, střev, močového měchýře

Postupný rozvoj postižení dalších kosterních svalů – úplná imobilizace pacienta

Léčba glukokortikoidy zpomalí postup choroby asi o 2–3 roky.

Úmrtí nejčastěji ve věku 15–18 let. Příčina: plicní selhání, bronchopneumonie, srdeční selhání při dilatační kardiomyopatii.

Nutná masivní psychologická podpora

Postižení žen, nosiček patologické mutace genu pro dystrofin – závažnost postižení dána poměrem inaktivace X chromozomů s patologickou mutací.

Slabost kosterního svalstva, mírné poruchy chůze

Většina žen, nosiček dilatační kardiomyopatie – dilatace levé komory srdeční, elektrokardiografické změny. Nutná kardiologická péče.

Zásadní význam prenatální diagnostiky v rodinách s již postiženým chlapcem.

Asi ve 30 % sporadické případy, i zde nutná prenatální detekce

Zásadní význam včasného příchodu těhotné ženy do genetické poradny, ideálně ještě před plánovaným mateřstvím, vyšetření všech příbuzných žen v riziku.

Převzato z
Bayer M., ed.
Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce


Literatura:
Thompson JS, Thompsonová MW. Klinická genetika, 6. vyd., Triton 2004, s.XIV–XV, ISBN 80 – 7254-475-6
Sršeň Š, Sršňová K. Základy klinické genetiky a jej molekulárná podstata, Osveta 2005, s. 215, ISBN 80-8063-185-9
www.ncbi.nlm.nih.gov/OMIM

Design and code by webmaster